Dofinansowanie z Programu PO WER na realizację międzynarodowych staży zawodowych we Włoszech  i Wielkiej Brytanii  w 2016 roku

Z przyjemnością informujemy, iż projekt „Euroogrodnik – Międzynarodowe praktyki szansą na rozwój uczniów Zespołu Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wielkopolskim” otrzymał dofinansowanie i już wkrótce rozpocznie się rekrutacja do projektu.

Projekt zakłada praktyki zagraniczne 30 uczniów klas II, III, IV Zespołu Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wielkopolskim o specjalności technik weterynarii, technik architektury krajobrazu oraz technik ogrodnik w roku 2016. Uczniowie odbędą praktyki w dwóch krajach przy współudziale partnerów tj.: organizacje pozarządowe YouNet (Włochy) oraz Intern Europe Ltd (Wielka Brytania). Projekt praktyk jest reakcją na problemy współczesnego rynku pracy.

Dzięki projektowi stażowemu chcemy, w głównej mierze, zwiększyć konkurencyjność uczniów na rynku pracy poprzez podniesienie kompetencji zawodowych i językowych, zwiększyć mobilność zawodową uczniów oraz zmobilizować do nauki języków obcych.

Celami dodatkowymi, które przyniesie realizacja projektu będzie: zwiększenie świadomości kulturowej i tolerancji, promocja praktyk zagranicznych w regionie, wzbogacenie oferty szkoły, poprzez poszerzenie bazy dotyczącej realizacji praktyk zawodowych przez uczniów, rozwój placówki  i zwiększenie jej atrakcyjności, poprzez nawiązanie kontaktów międzynarodowych.

Realizacja projektu będzie się składać z trzech etapów:

  1. Przygotowanie (kulturowe, pedagogiczne, językowe uczniów oraz logistyczne),
  2. Realizacja,
  3. Ewaluacja.

W ramach każdej mobilności (Włochy, Wielka Brytania) przeprowadzona zostanie faza przygotowawcza przed wyjazdem, realizacja mobilności oraz ewaluacja.

Planowany termin mobilności to:  31.10.2016r. – 25.11.2016r.

Projekt odpowiada na zdiagnozowane deficyty szkoły i ucznia. Dzięki jego realizacji uczestnicy projektu nabędą nowe kompetencje zawodowe, umiejętności i wiedzę, przez co staną się atrakcyjniejsi na rynku pracy, a ich podwyższone kompetencje, będą służyć rozwojowi regionu. Kadra pedagogiczna wzbogaci się o nowe doświadczenia zawodowe, co wpłynie na wzrost jakości kształcenia w szkole. Realizacja projektu wpłynie na wzrost europejskiego wymiaru szkoły. Ponadto przyszłości projekt przyczyni się  do w zrostu PKB (gdy uruchomione zostaną kontakty międzynarodowe przez absolwentów szkoły w ich przyszłej pracy).

Prosimy zainteresowanych o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i wypełnienie Zgłoszenia uczestnictwa,  które należy składać do 1.09.2016r. do sekretariatu szkoły.

„Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).”