Regulamin Internatu na czas COVID19

Regulamin na czas trwania pandemii COVID-19
obowiązujący w Internacie przy Technikum Numer 9 w Gorzowie Wielkopolskim

Podstawa prawna:
Wytyczne do organizacji opieki w bursach i internatach z dn. 15.05.2020 Głównego
Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.
1. Zasady funkcjonowania internatu na czas trwania pandemii COVID-19 dla rodziców/opiekunów prawnych.
Zasady skierowane do rodzica:
1. Każdy rodzic ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem na czas trwania pandemii COVID-19 obowiązującym w Internacie przy Technikum Nr 9 w Gorzowie Wlkp.
2. Jeśli dziecko miało bliski kontakt z osobą zakażoną, podejrzaną o zakażenie lub przebywało w domu z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji, bezwzględnie nie powinno przyjeżdżać do internatu.
3. Rodzic ma obowiązek przekazać kierownikowi internatu/wychowawcy niezbędne informacje o stanie zdrowia dziecka w przypadku, gdy cierpi ono na chorobę przewlekłą lub znajduje się w tzw. grupie ryzyka.
4. Obowiązkiem każdego rodzica jest podanie aktualnych danych do kontaktu (nr telefonu). Wskazane jest podanie dodatkowego numeru telefonu osoby upoważnionej do ewentualnego kontaktu i odbioru dziecka z internatu.
5. Obowiązkiem rodzica jest wyposażyć dziecko w maseczki ochronne oraz rękawiczki jednorazowe, a także niezbędne akcesoria szkolne.
6. W razie potrzeby osobistego kontaktu z kierownikiem internatu lub wychowawcą, należy umówić się na spotkanie telefonicznie lub przez dziennik Librus. W trakcie spotkania obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie dystansu społecznego (2 m).
8. Obowiązkiem rodzica jest przypominanie dziecku o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa.

2. Zasady funkcjonowania internatu na czas trwania pandemii COVID-19 dla wychowanków.
1. Do internatu przyjmowani są jedynie zdrowi wychowankowie, bez objawów infekcji. W przypadku, gdy wychowanek miał bliski kontakt z osobą zakażoną, podejrzaną o zakażenie lub przebywającą w domu z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji ma obowiązek pozostać w domu i poinformować dyrektora szkoły.
2. Uczeń jest zobowiązany zgłosić wychowawcy każdy ewentualny kontakt z osobą chorą/podejrzaną o zakażenie koronawirusem, a także fakt objawów infekcji podczas pobytu w internacie.
3. Wychowanek po przyjeździe do internatu ma mierzoną temperaturę, jeśli jest ona powyżej 37,5 nie zostaje przyjęty do internatu. Codziennie ok. godz. 7.00 wychowawca mierzy temperaturę każdego wychowanka, zasada jest jak wyżej.
3. Uczeń zobowiązany jest do zapoznania się z informacją o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie internatu podczas obowiązywania stanu epidemii i przestrzegania tych zasad.
4. Wskazane jest ograniczenie opuszczania swojego pokoju i korzystania z przestrzeni wspólnych budynku. Należy stosować środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i regularnie dezynfekować ręce. Wychodząc z pokoju na zajęcia lekcyjne uczeń ma obowiązek spakować potrzebne podręczniki, przybory szkolne, strój na w-f uwzględniając całodzienny plan lekcji. Przy wyjściu z internatu uczeń ma obowiązek zostawić swój klucz do pokoju u wychowawcy. Internat w czasie trwania lekcji jest zamknięty.
5. Wychowanek powinien zadbać o ograniczenie do minimum kontaktów z innymi wychowankami przebywającymi na terenie internatu, unikać bezpośrednich kontaktów ( podawanie ręki na powitanie) i zachowywać rekomendowany dystans od rozmówcy ( minimum 2 metry) .
6. Wychowanek ma obowiązek zasłaniania nosa i ust w przestrzeniach wspólnych budynku (poza własnym pokojem).
7. Podczas kaszlu i kichania należy zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką , zużytą chusteczkę należy jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego kosza i umyć ręce.
8. Uczeń ma obowiązek dbać o czystości rąk , często myć je wodą z mydłem lub dezynfekować. Noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia rąk.
10. Należy używać jedynie swoich przyborów i akcesoriów. Bezwzględny zakaz pożyczania sztućców, kubków, talerzy itp.
11. Należy zachować zasady ostrożności podczas samodzielnego przygotowywania posiłków, używać własnych sztućców i naczyń, myć je na bieżąco z użyciem detergentów.
12. Uczeń ma dołożyć wszelkich starań, aby pokój był utrzymany w czystości i higienie, należy często wietrzyć pokój. Codziennie będzie sprawdzana czystość pokoju, po trzech upomnieniach wychowawcy nastąpi usunięcie z internatu.
13. Sale do nauki własnej oraz sala gimnastyczna nie będą udostępniane do odwołania.
– W trakcie przemieszczania się ciągami komunikacyjnymi (korytarze, schody) obowiązuje ruch prawostronny,
– W placówce obowiązuje zakaz przebywania osób z zewnątrz,
– Każde wyjście i powrót do internatu należy odnotować u wychowawcy,
– Wyjścia z internatu należy ograniczyć do minimum wyłącznie w uzasadnionych przypadkach ( wizyta u lekarza, zajęcia dodatkowe itp. )
– Należy unikać zgromadzeń w pomieszczeniach do wspólnego użytkowania i stosować w nich środki ochrony osobistej z zachowaniem dystansu społecznego.

3. Zasady bezpieczeństwa podczas wykwaterowania/opuszczania internatu.
1. Na terenie internatu mogą przebywać jedynie zdrowe osoby, bez objawów infekcji.
2. Osoby mające objawy wskazujące na chorobę zakaźną, mające bliski kontakt z osobą zakażoną, podejrzaną o zakażenie, przebywające w domu z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji nie mogą przebywać na terenie internatu.
3. W częściach wspólnych na terenie placówki obowiązuje całkowity nakaz noszenia maseczek ochronnych oraz dezynfekowania rąk
4. Przed wejściem do placówki należy zdezynfekować ręce.

5. Procedury w przypadku podejrzenia zakażenia.
W przypadku objawów wskazujących na infekcję Covid 19 podopieczny umieszczony zostanie
w izolatce do czasu przyjazdu opiekuna prawnego lub odpowiednich służb medycznych. Czas ten nie może być dłuższy niż 4 godziny. Jeżeli opiekun prawny nie odbierze dziecka w wyznaczonym czasie wychowawca internatu wzywa odpowiednie służby tzn. Policję. Wyjątek stanowią przypadki
w których dziecko zostanie zabrane do szpitala. Pokój dziecka podejrzanego o covid 19 jest odkażony w godzinach przedpołudniowych. Uczniowie pełnoletni informują telefonicznie SANEPiD i
w izolacji czekają na przyjazd odpowiedzialnych służb. Wobec współlokatora osoby podejrzanej o Covid 19 stosowane są te same procedury.