Jesteś tu: Home Regulamin Internatu

Regulamin Internatu

ROZDZIAŁ I

Podstawy prawne

1. Ustawa z dn. 7. 09. 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. nr 67, poz. 329 z 1996 r.)

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z 4.08.1993 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów ( Dz. U. nr 74, poz. 350 z 1993 r.)

3. Karta Nauczyciela, ustawa z dn. 26. 01. 1982 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103 i Nr 176, poz. 1238)

4. Statut Zespołu Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wlkp.
ROZDZIAŁ II
Postanowienia ogólne

1. Internat jest placówką opiekuńczo-wychowawczą działającą w ramach Zespołu Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wlkp., przeznaczoną dla uczniów Zespołu Szkół Ogrodniczych mieszkających poza Gorzowem oraz w miarę posiadania wolnych miejsc dla uczniów innych szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy studiów pomaturalnych.

2.  Regulamin określa szczegółową organizację Internatu, tworzy warunki do rozwijania samorządności i współodpowiedzialności wychowanków za funkcjonowanie placówki.

3.  W sprawach nieokreślonych w niniejszym regulaminie obowiązują postanowienia zawarte w Statucie Szkoły.

4.  Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Radę Szkoły.
ROZDZIAŁ III
Główne cele i zadania Internatu

1. Internat zapewnia wychowankom zakwaterowanie, wyżywienie, bezpieczny pobyt, a uczniom szkół ponadgimnazjalnych także opiekę wychowawców w czasie odbywania przez nich nauki poza miejscem zamieszkania.

2. Internat umożliwia wychowankom realizację kształcenia, pomaga
w wyrównywaniu szans edukacyjnych i wspomaga opiekuńczo-wychowawczą rolę szkoły i rodziny oraz stwarza optymalne warunki do wielostronnego rozwoju.

3. Internat wychowuje w duchu wartości uniwersalnych: prawdy, dobra, piękna oraz tolerancji wobec siebie i innych.

4. Internat zapewnia właściwe warunki sanitarno-higieniczne.

5. Internat stwarza warunki do uczestnictwa w kulturze oraz organizuje imprezy kulturalne, sportowe i turystyczne.

6. Internat upowszechnia różne formy aktywności fizycznej oraz dbałości o własny stan zdrowia.

7. Internat wdraża do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowo-gospodarczych.
8. Internat kształtuje zaradność życiową wychowanków, rozwija samodzielność
i samorządność z uwzględnieniem godności osobistej, autonomii, poczucia własnej wartości
i twórczej aktywności.

9. Internat kształtuje wśród wychowanków postawę wzajemnego zrozumienia, życzliwości, tolerancji i odpowiedzialności.

10. Internat przygotowuje do uczestniczenia w życiu społeczeństwa
i w przyszłej rodzinie.

11. Internat kształtuje prawidłowy stosunek do przyrody i tradycji narodowych.

ROZDZIAŁ IV
Organizacja Internatu

1. Organami Internatu są:

– Kierownik Internatu

– Rada Wychowawcza

– Młodzieżowa Rada Internatu

Pracą w Internacie kieruje Kierownik Internatu podlegający bezpośrednio Dyrektorowi Szkoły.

2. Radę Wychowawczą , tworzą pracownicy pedagogiczni. Rada Wychowawcza jest organem powołanym do opracowania planu pracy i programów działania oraz do opiniowania całokształtu spraw opiekuńczo-wychowawczych, a także dokonywania analizy działalności opiekuńczo-wychowawczej i formułowania wniosków zmierzających do stałego podnoszenia jej poziomu.

2.1. Przewodniczącym Rady Wychowawczej jest Kierownik, członkami wychowawcy.
2.2. Rada Wychowawcza spotyka się na naradach zwoływanych przez Kierownika Internatu, zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem lub na wniosek co najmniej 1/3 pracowników pedagogicznych.

2.3. Na posiedzenia Rady Wychowawczej poświęcone problemom młodzieży zapraszani są przedstawiciele Młodzieżowej Rady Internatu.

3. Młodzieżowa Rada Internatu (MRI) jest reprezentantem ogółu mieszkańców.
3.1. MRI wybierana jest w demokratycznych wyborach spośród wszystkich mieszkańców Internatu.

3.2. Kadencja MRI trwa 1 rok szkolny.

3.3. Opiekę nad MRI sprawuje wychowawca wybrany przez wszystkich mieszkańców Internatu / kierownika  Internatu.

3.4. MRI może przedstawić Kierownikowi Internatu, Radzie Wychowawczej wnioski i opinie we wszystkich sprawach, w szczególności dotyczących podstawowych praw i obowiązków mieszkańców Internatu.

3.5. Do zadań MRI w szczególności należy:

a. współudział w tworzeniu programu działalności opiekuńczo-wychowawczej,
b. koordynowanie samorządowej działalności wychowanków i wszelkich prac podejmowanych przez członków grup wychowawczych,

c. poręczenie za kolegów, rozstrzyganie sporów oraz czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem zasad współżycia w internacie,

d. dokonywanie, wspólnie z wychowawcami, analizy i oceny całokształtu działalności młodzieży w internacie,

e. organizowanie imprez i uroczystości o charakterze ogónointernackim,
f. reprezentowanie ogółu wychowanków i przedstawianie ich potrzeb na terenie internatu,

4. Wychowankowie podzieleni są na grupy wychowawcze, którymi bezpośrednio opiekują się wychowawcy Internatu.

5. Internat zapewnia wychowankom zakwaterowanie i pełne wyżywienie według norm żywieniowych przewidywanych dla młodzieży.

6. Internat sprawuje całodobową opiekę wychowawczą w czasie trwania zajęć dydaktycznych od poniedziałku do piątku z możliwością powrotu do internatu w niedzielę w godzinach popołudniowych.

7. Kierownik Internatu ma prawo zarządzić obowiązkowe przygotowanie wyznaczonych pokoi do kwaterowania w czasie weekendu w związku z wynajmem miejsc noclegowych zorganizowanym grupom bądź w innych uzasadnionych przypadkach.

8. Internat nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe wychowanków.
9. Wewnętrzne życie Internatu regulują przepisy porządkowe opracowane na każdy rok szkolny przez Kierownika Internatu, opiniowane przez MRI, Radę Wychowawczą i zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły.

10. Rozkład dnia i tygodnia uwzględnia czas na naukę, pracę na rzecz Internatu i środowiska, zajęcia kulturalne i sportowe oraz inne formy wypoczynku i rozrywki.

W Internacie obowiązuje następujący porządek dnia:
od 6.45 – pobudka

6.50 – 7.15 – śniadanie

8.00 – 13.00 – zajęcia własne, nauka własna

13.30 – 15.30 – obiad

15.00 – 17.00 – czas wolny

17.00 – 18.45 – nauka własna

18.45 – 19.15 – kolacja

19.15 – 21.30 – zajęcia w grupach

21.30 – przygotowanie do ciszy nocnej

22.00 – 6.00 – cisza nocna
ROZDZIAŁ V
Prawa wychowanków

1. Wychowanek ma prawo do zakwaterowania, opieki i odpłatnego wyżywienia.
2. Wychowanek ma prawo do korzystania z pomieszczeń i sprzętu, którym dysponuje Internat po uprzednim zapoznaniu się z regulaminem ich użytkowania.

3. Wychowanek ma prawo do wypoczynku i uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w Internacie oraz w porozumieniu z wychowawcą, w zajęciach organizowanych poza Internatem.

4. Wychowanek ma prawo do korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych, we wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w Internacie oraz do opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo i ochronę przed formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz poszanowania jego godności.
5. Wychowanek ma prawo do współudziału w decydowaniu o sprawach wychowawczych, żywieniowych i organizacyjnych Internatu.

6. Wychowanek ma prawo do przyjmowania osób odwiedzających go do godziny 21.00 po uprzednim uzgodnieniu z wychowawcą i przy przestrzeganiu ustalonych przepisów porządkowych, po okazaniu dokumentu tożsamości gościa w portierni lub w pokoju wychowawców.
7. Wychowanek ma prawo wybierania oraz bycia wybieranym do MRI.
8. Wychowanek ma prawo do odpowiednich warunków samokształcenia, zgodnie z potrzebami.

9. Wychowanek ma prawo opuszczania Internatu w czasie wolnym, tj. do godziny 17:00 w okresie zimy/19:00 w okresie letnim po uprzednim uzgodnieniu z wychowawcą bądź wpisaniu do zeszytu wyjść.

10. Wychowanek ma prawo do wyprowiantowania z wyżywienia w razie choroby lub uzasadnionego wyjazdu.
ROZDZIAŁ VI
Obowiązki wychowanków

1. Wychowanek ma obowiązek systematycznego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych.

2. Wychowanek ma obowiązek przestrzegać postanowienia przepisów porządkowych, bezpieczeństwa, higieny i przeciwpożarowych oraz stosować się do ramowego porządku dnia. Ma obowiązek utrzymywać czystość i porządek w pokojach i pomieszczeniach przeznaczonych do użytku ogólnego oraz dbać o higienę osobistą.
3. Wychowanek ma obowiązek rzetelnego pełnienia dyżurów porządkowych oraz uczestniczenia w doraźnych pracach na rzecz internatu i środowiska.

4. Wychowanek ma obowiązek poszanowania powierzonego sprzętu w pokojach i w pomieszczeniach ogólnych, a w przypadku jego zniszczenia pokrycia kosztów naprawy bądź wymiany.

4.1. Wartość szkody określana jest według cen rynkowych obowiązujących w dniu wydania decyzji obciążającej.

4.2. Termin i sposób naprawienia szkody określa Kierownik Internatu.
5. Wychowanek ma obowiązek przestrzegać zasady kultury i współżycia w odniesieniu do kolegów, wychowawców i innych pracowników Internatu.

6. Wychowanek ma obowiązek przestrzegać porządku dnia, ciszy podczas nauki własnej i w porze nocnej.

7. Wychowanek ma obowiązek podporządkowania się poleceniom wychowawców
i Kierownika Internatu.

8. Wychowanek ma obowiązek zgłaszania Kierownikowi Internatu bądź wychowawcy zauważone przypadki kradzieży, niszczenia sprzętu, awarii urządzeń elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych oraz innych przypadków mogących zagrażać bezpieczeństwu ogółu.

9. Wychowanek ma obowiązek dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój, a także informowania wychowawcy o złym samopoczuciu, chorobie, wyjściu do lekarza czy zwolnieniu lekarskim.
10. Wychowanek ma obowiązek terminowego zaprowiantowania się oraz terminowego dokonywania opłat za wyżywienie i pobyt.

11. Wychowanek ma obowiązek spożywać posiłki w stołówce.

12. Wychowanek ma obowiązek oszczędzać energię elektryczną i wodę.

13. Wychowanek ma obowiązek zgłaszać wychowawcy wyjścia oraz wyjazdy i powroty do Internatu.

14. Wychowanek ma obowiązek pozostawiać klucz od pokoju w portierni.
15. Wychowanek ma obowiązek zabezpieczyć pokój mieszkalny przed wyjazdem do domu, a w szczególności wyłączyć z sieci wszystkie urządzenia elektryczne oraz dokładnie zamknąć okna i drzwi.

16. Wychowanek ma obowiązek opuścić i przygotować pokój na weekend w celu zakwaterowania innych osób.

17. Wychowanek ma obowiązek respektować i przestrzegać ogólnie przyjęte normy i zasady oraz niniejszy regulamin a także zarządzenia wewnętrzne i zarządzenia Dyrektora Szkoły, Kierownika Internatu niezapisane w regulaminie szczegółowo.
ROZDZIAŁ VII
Zakazy
Zabrania się:

 1. spożywania napojów alkoholowych oraz przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu na terenie placówki,
 2. posiadania, przyjmowania i rozprowadzania narkotyków oraz innych środków odurzających,
 3. przywłaszczania cudzego mienia,
 4. palenia papierosów na terenie Internatu,
 5. manipulacji przy przewodach elektrycznych i wodociągowych,
 6. siadania na parapetach i wychylania się z okna,
 7. samowolnego przenoszenia sprzętów z pokoju do pokoju,
 8. przynoszenia do pokoi naczyń kuchennych ze stołówki,
 9. samowolnego mocowania dekoracji na ścianach,
 10. umyślnego niszczenia wyposażenia Internatu,
 11. przyjmowania gości w pokojach mieszkalnych bez zgody wychowawcy oraz przyjmowania wizyt osób nietrzeźwych,
 12. samowolnego wyjazdu do domu w ciągu tygodnia,
 13. ze względu na brak dostatecznej opieki wychowawczej, samowolnego pozostawania w Internacie na weekendy młodzieży, w tym niepełnoletniej,
 14. używania wulgarnego słownictwa.,
 15. przetrzymywania zwierząt na terenie Internatu.

ROZDZIAŁ VIII
Nagrody i kary

1. Nagroda może być przyznana za:

 1. pracę społeczną w Internacie,
 2. wzorowe sprawowanie i właściwy stosunek do nauki,
 3.  wysoką kulturę osobistą,
 4. pomoc koleżeńską.

2. Nagroda może być udzielona w następującej formie:

 1. pochwały wychowawcy,
 2. pochwały Kierownika Internatu na wniosek wychowawcy,
 3. listu pochwalnego do rodziców.

3. Kara może być udzielona za:

a. nieprzestrzeganie lub rażące naruszenie regulaminu Internatu,

b. nieprzestrzeganie poleceń wychowawcy i zarządzeń Kierownika Internatu.

4. Kara może być udzielona w następującej formie, w zależności od stopnia przewinienia:

a. nagana udzielona przez wychowawcę z powiadomieniem rodziców,
b. nagana udzielona przez Kierownika Internatu na wniosek wychowawcy z powiadomieniem rodziców, wychowawcy klasy, w przypadku uczniów z innych szkół, powiadomieniem dyrektora szkoły macierzystej,

c. skreślenie z listy mieszkańców Internatu z warunkowym zawieszeniem kary,
d. usunięcie z Internatu na pewien okres lub na stałe w zależności od stopnia szkodliwości przewinienia.

5. Gradacja kar nie musi być zachowana.

6. Usunięcie wychowanka z Internatu następuje w wyniku:

a. decyzji Rady Wychowawczej w przypadku braku współpracy wychowanka nad uzyskaniem pozytywnych zmian,

b. decyzji Kierownika Internatu lub wychowawcy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku drastycznego naruszenia podstawowych zasad obowiązujących w Internacie.

c.  opinii członków Młodzieżowej Rady Internatu (w wyjątkowych sytuacjach).

7. Wychowanek ma prawo odwołać się od decyzji o wymierzeniu kary w ciągu 7 dni do:

a. Kierownika Internatu od kary wymierzonej przez wychowawcę,

b. Dyrektora Szkoły od kary wymierzonej przez Kierownika Internatu lub Radę Wychowawczą.

 

Facebook

Informacja dnia

Chcesz złożyć wniosek do naszej szkoły? Kliknij w poniższy LINK:

NABÓR do SZKOŁY

 

14°C
Wind: 2mph NNE
Cloudy
Humidity: 99%
Gorzów Wielkopolski
Poland

Kalendarz

maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031