Nabór na rok szkolny 2020/2021 - szczegóły

Zgodnie z ustalonym przez MEN harmonogramem postępowania rekrutacyjnego wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami składamy w dwóch etapach;

a) od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły

b) od 31 lipca do 04 sierpnia br  – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wynik egzaminu ósmoklasisty.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną ogłoszone 12 sierpnia br.

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu oraz odpowiednie orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia br. do godziny 15. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu.  Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której kandydat został przyjęty, nie później niż do 25 września br.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone zostaną dnia 19 sierpnia br.